Διαφημίσεις

Google
 

Από τη νέα Διεύθυνση

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, Οκτωβρίου 13, 2006

Ο κύβος ερρίφθη!

Δυό μέρες μείνανε. Άλλο δεν έχω στο μυαλό μου παρά αυτές. Τις σκέψεις μου μάζεψα σε τάξη μαθηματική. Τους συνειρμούς υπόταξα, τις απρόσμενες εμπνεύσεις τιθάσευσα, την κρύα λογική έβαλα στην δούλεψή μου. Τώρα ξέρω επιτέλους τι θα ψηφίσω. Μαζί σας μοιράζομαι τον συλλογισμό μου για να βοηθηθείτε και σεις στην διαδικασία της απόφασης:


$AppUI->savePlace();

// retrieve any state parameters
if (isset( $_REQUEST['project_id'] )) {
$AppUI->setState( 'FileCatIdxProject', $_REQUEST['project_id'] );
}

$project_id = $AppUI->getState( 'FileCatIdxProject', 0 );

$AppUI->setState( 'FileCatIdxTab', dPgetParam($_GET, 'tab'));
$tab = $AppUI->getState( 'FileCatIdxTab', 0 );
$active = !$AppUI->getState( 'FileCatIdxTab' );

require_once( $AppUI->getModuleClass( 'projects' ) );

// get the list of visible companies
$extra = array(
'from' => 'file_cats',
'where' => 'project_id = file_cats_project'
);

$project = new CProject();
$projects = $project->getAllowedRecords( $AppUI->user_id, 'project_id,project_name', 'project_name', null, $extra );
$allowedProjects = array_keys($projects);
$projects = arrayMerge( array( '0'=>$AppUI->_('All', UI_OUTPUT_RAW) ), $projects );

// setup the title block
$titleBlock = new CTitleBlock( 'file_cats', 'folder5.png', $m, "$m.$a" );
$titleBlock->addCell( $AppUI->_('Filter') . ':' );
$titleBlock->addCell(
arraySelect( $projects, 'project_id', 'onChange="document.pickProject.submit()" size="1" class="text"', $project_id ), '',

if ($canEdit) {
$titleBlock->addCell(""τεστ",'new file category'>,
}
$titleBlock->show();


$q = new DBQuery;

$q->addTable('projects');
$q->addQuery('project_name');
//$q->addJoin('companies','c','project_company=c.company_id');
if($_REQUEST['project_id'])
$q->addWhere("project_id=".$_REQUEST['project_id']);

$tablabels=$q->loadList();
//array_unshift($tablabels,array("company_name"=>"All Companies","project_name"=>"All Projects"));
$i = 0;


$tabBox = new FTabBox( "?m=file_cats", "{$dPconfig['root_dir']}/modules/file_cats/", $active, $tab );

if(count($tablabels)>0)
foreach($tablabels as $tablabel)
{
$tabBox->add("index_table", $tablabel);
}

$tabBox->show();Όπερ έδει δείξαι!